Step 1

Amounts
5 Euro
10 Euro
15 Euro
20 Euro

Step 2